Դասընթացներ

Կիսվել

ԲԱՆԿԱՅԻՆ ԳՈՐԾԻ  ԴԱՍԸՆԹԱՑՆԵՐ

 

 

Բանկային գործի դասընթացների    շրջանակներում ուսուցանվող նյութերը վերաբերում են   հետևյալ թեմաներին`  

 

  1. Բանկային գործի հիմունքներ (բանկի կառուցվածք, ԿԲ-ի էությունն  ու  գործառույթները, բանկերի  լիցենզավորման ընթացակարգ , բանկի ակտիվային և պասիվային  գործառույթներ, կապիտալ) 
  2. Բանկերի  վարկային և ավանդային գործառույթներ (վարկերի տրամադրման ընթացակարգ, վարկունակության գնահատման մեթոդներ, վարկերի դասակարգման չափանիշներ, գրավի էությունը, տեսակները, ավանդի էությունը, երաշխավորված ավանդ)
  3. Բանկային ռիսկեր, ռիսկերի տեսակների վերլուծություն, դասակարգում, գնահատման և կառավարման մեթոդներ, ռեյտինգավորում
  4. Բանկի նորմատիվներ  և  օրենքներ
  5. Մոդուլներ  և  հաշվարկներ  (%-ի  էությունը, հաշվարկի  ձևը)
  6. Բանկային հաշվապահություն, լիզինգ, ֆակտորինգ ,
  7. Քաղաքացիական օրենսգիրք

 

Ձևավորում ենք և անհատական, և խմբային պարապունքներ:

Պարապմունքները շաբաթական 3 անգամ են, դասերը 90 րոպե տևողությամբ: 

                                                                                       

Տևողությունը երեք ամիս: